Just For You Media
Ελληνικά | English
Αρχική Σελίδα
Προϊόντα
Οδηγός Κοινοτικών Προγραμμάτων
Αγροτική Οικονομία
Ευρωπαϊκή Ενημέρωση
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί ΕΕ
Προϊόντα Λογισμικού
Σχέδια - Προγράμματα
Εγχειρίδιο Ευρωπ.Επιχειρηματία
EISE Platform
Τιμές Προϊόντων
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Φωτοβολταικά
Βιομεθανοποίηση/ Βιομάζα
Αιολική Ενέργεια
Στερεά απόβλητα: Αεριοποίηση
Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Ενημέρωσης
Νομική Κάλυψη
Εμπορικές Δραστηριότητες
Υπηρεσίες Πληροφορικής
ERP
Αναπτυξιακός Νόμος / Μελέτες
Αναπτυξιακός Νόμος
Επιχειρησιακός Προγραμματιμός
Επικοινωνία
Βρυξέλλες - Βέλγιο
Χανιά - Ελλάδα
Η Εταιρία
Ιστορικά
Η Ομάδα μας
Χρήσιμα Links
Πελάτες μας
5 τελευταίοι ισολογισμοί
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες> Κοινοτικά προγράμματα και μελέτες


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει διάφορα προγράμματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, μορφές χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την παιδεία και τη νέα γενιά, το περιβάλλον, την περιφερειακή ανάπτυξη, τις διαρθρώσεις και την έρευνα γεωργίας, τις μεταφορές και τηλεπικοινωνίες, την πληροφορική και τις εφαρμογές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης, η Επιτροπή χρηματοδοτεί στο σύνολό τους ή συμμετέχει στη χρηματοδότηση προτάσεων που αφορούν επενδύσεις ή άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

 

Οι σύμβουλοι της ELYROS S.A. παρέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα ενδιαφερόμενα μέρη, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη στενή παρακολούθηση της εξέλιξης της υπόθεσής τους, δίνοντας εξειδικευμένες και λεπτομερείς πληροφορίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

 

Σχετικά με τις κοινοτικές πρωτοβουλίες η εταιρία μας είναι σε θέση να συμβουλεύσει φορείς ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να μεγιστοποιήσουν ενδεχόμενα οφέλη από τη συμμετοχή τους στα εξειδικευμένα προγράμματα. Πιο αναλυτικά η εταιρία μέχρι σήμερα έχει εξειδικευτεί στην παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών στους παρακάτω τομείς:

 1. Ανθρώπινοι πόροι (αγορά εργασίας, κοινωνικός αποκλεισμός, συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης). Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, η εταιρία συντόνισε τις ενέργειες ενός μεγάλου εταιρικού σχήματος (partenariat) για την επαγγελματική εκπαίδευση στελεχών συνεταιρισμών και ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών και ΜΜΕ του αγροτοβιομηχανικού τομέα, στο Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα συμμετείχε ως εταίρος με γαλλικό και πορτογαλικό οργανισμό στην υλοποίηση σχεδίου επαγγελματικής κατάρτισης στελεχών Αυτοδιοίκησης (Νομαρχιακής και πρωτοβάθμιας), στο οποίο συμμετείχαν στελέχη της Ν.Α και της Τ.Α. από την Κρήτη, την ευρύτερη περιοχή Αθηνών, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι προαναφερόμενες δύο ενέργειες συγχρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος LEONARDO DA VINCI.
 2. Περιφερειακή ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που καλύπτονται από τις διαρθρωτικές πολιτικές, τόσο για συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες, όσο και για τη σύσταση εταιρικών μορφών (partenariats) για την κοινή υποβολή προτάσεων υλοποίησης έργων στα πλαίσια των ανταγωνιστικών προγραμμάτων που εμπίπτουν στην ενότητα αυτή. Τονίζεται η τεχνογνωσία μας στη μελέτη και εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων και των δράσεων που εμπίπτουν και σε άλλες πολιτικές της Ε.Ε., ενεργά συνδεδεμένες με τις διαρθρωτικές πολιτικές. Επίσης η εταιρία ELYROS SA συμμετείχε στις ετήσιες διεθνείς συναντήσεις DIRECTORIA που διοργανώθηκαν με τη συνεργασία και της Γ.Δ. XVI (1995-1997 Bruxelles, Strasbourg) στόχος των οποίων ήταν η προετοιμασία, παροχή συμβουλών για την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων υποδομής και οικονομικών δραστηριοτήτων και κίνητρα επενδύσεων, καθώς και η δημιουργία εταιρικών σχέσεων (partenariats) απαραίτητων και κατάλληλων για υποβολή σχεδίων στα πλαίσια του άρθρου 10 του ΕΤΠΑ. Η εταιρία μας έχει εκτελέσει έργα στα πλαίσια των προγραμμάτων RETEX και INTERREG-I ενώ έχει λάβει μέρος στη δημιουργία της έκδοσης του EUROPE-2000, κατόπιν υπογραφής σύμβασης με τη Γ.Δ XVI αρμόδια Περιφερειακής Πολιτικής για το θέμα των ζωνών υπαίθρου και των επιπτώσεων της εφαρμογής των κοινοτικών πολιτικών. Στα πλαίσια ανάθεσης εργασιών, η εταιρία έχει εκτελέσει σειρά συμβάσεων με τη Γ.Δ ΧΧΙΙ (πρώην Διαρθρωτικά Ταμεία) για την σύνταξη και εκτύπωση μιας σειράς στατιστικών δελτίων που καταγράφουν τις εξελίξεις προγραμμάτων και ενεργειών διαρθρωτικού χαρακτήρα. Πρόκειται ουσιαστικά για τη έκδοση 4 τριμηνιαίων Δελτίων της περιόδου 1991-1992, των οποίων η συνέχιση έκδοσης ματαιώθηκε, μετά την κατάργηση της ΓΔ ΧΧΙΙ.
 3. Ανάπτυξη της υπαίθρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, (ΚΑΠ), τόσο του τομέα των εγγυήσεων, όσο και του τομέα των γεωργικών διαρθρώσεων. Ειδική δραστηριότητα αναλαμβάνεται στα θέματα εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τα δάση, και την αλιεία ενώ ταυτόχρονα η δράση μας επεκτείνεται στις κοινοτικές πρωτοβουλίες που καλύπτουν, είτε κατ' αποκλειστικότητα, είτε από κοινού με άλλες πολιτικές, τα θέματα ανάπτυξης της υπαίθρου. Σημειώνεται η ειδική συμμετοχή μας στην εκπόνηση των προγραμμάτων LEADER, σε συνεργασία με αρκετούς οργανισμούς των οποίων εγκρίθηκαν σχετικές προτάσεις.
 4. Πολιτική υπέρ των ΜΜΕ. Η εταιρία μας διαθέτει πολύχρονη πείρα στον τομέα υποβοήθησης των ΜΜΕ, κυρίως μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων ενώ είναι μέλος του δικτύου BC-Net, το οποίο αποτελεί μια από τις πρώτες δράσεις συντονισμού της πολιτικής υπέρ των ΜΜΕ της ΕΕ. Ως μέλη του BC-Net, έχουμε αναλάβει την ex-ante αξιολόγηση και την ουσιαστική επέκταση του προγράμματος σε τρίτες μεσογειακές χώρες όπως η Κύπρος, η Αίγυπτος και η Ιορδανία, κατόπιν συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημειώνεται η συμμετοχή της εταιρίας στις ετήσιες συνελεύσεις ΜΜΕ μέσω του εν λόγω δικτύου (Ρώμη 1991, Παρίσι 1992, Βρυξέλλες 1993, Βερολίνο 1994, Στοκχόλμη 1995, Λουξεμβούργο 1996, Κοπεγχάγη 1997 και Αθήνα 1998).
 5. Πολιτική περιβάλλοντος: Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στην προώθηση προγραμμάτων και δράσεων, που εντάσσονται στη σφαίρα εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ενωσης, κυρίως μετά την επικύρωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ, και τα οποία αφορούν: σχέδια χρηματοδοτούμενα μέσω του κοινοτικού προγράμματος LIFE, ενέργειες που εμπίπτουν στον τομέα περιβαλλοντικής προστασίας και χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Συνοχής, πολιτική υπέρ των υδάτων (επίγεια, υπόγεια και θαλάσσια), μέτρα για την προστασία των δασών.
 6. Πολιτική ανάπτυξης της αλιείας: Βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία της εταιρίας μας και στο πλαίσιο της υποστήριξης συγκεκριμένων πελατών μας, η εμπλοκή μας στα θέματα αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ, είναι πολλαπλή και αφορά στη στήριξη ενεργειών που εντάσσονται στην κοινοτική πρωτοβουλία PESCA, στη διαμόρφωση των νέων τάσεων και στην παροχή πληροφόρησης επί των εξελίξεων που αφορούν την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Η άσκηση πολιτικής τόσο στον τομέα των διαρθρώσεων, όσον και στον τομέα των ποσοστώσεων αλιευμάτων που ισχύουν αποτελεί μια από τις δραστηριότητες της εταιρίας μας, στηριζόμενοι στην πολύχρονη πείρα που έχουν ορισμένα από τα στελέχη μας.
 7. Πολιτική του τομέα μεταφορών: Η συνεργασία μας στον τομέα αυτό αφορά την προοπτική απελευθέρωσης του τομέα των μεταφορών, την ακτοπλοΐα και σχετικά θέματα ανταγωνισμού. Εξετάζονται θέματα που εμπίπτουν στη δραστηριότητα του τομέα των μεταφορών, όπως οδηγίες και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της ναυσιπλοΐας, τόσο των επιβατηγών πλοίων όσον και των αλιευτικών σκαφών.
 8. Εσωτερική αγορά: Προσέγγιση τεχνικών προδιαγραφών (π.χ. κοινή αναγνώριση τύπου έγκρισης, προδιαγραφές CEN και CENELEC), ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων, απελευθέρωση του τομέα προκήρυξης διαγωνισμών δημοσίων έργων, έμμεση φορολογία (Φ.Π.Α.). Εξελίξεις σχετικές με τον τομέα τροφίμων, φαρμακευτικών προϊόντων, οπτικοακουστικών και μέσων μαζικής ενημέρωσης, βιομηχανιών χημικών προϊόντων, τηλεπικοινωνιών βιομηχανικής συνεργασίας, κλωστοϋφαντουργίας, αυτοκινητοβιομηχανίας, κ.ά. Η εταιρία μας αναλαμβάνει έργα που έχουν σχέση με τις πιστοποιήσεις και το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει στην ΕΕ.
 9. Ενεργειακή πολιτική : Συμμετοχή σε σχέδια στήριξης στους τομείς στερεών καυσίμων, ορθολογικής χρήσης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περιβάλλοντος, συγχρηματοδοτούμενα από τη Γενική Διεύθυνση TREN (πρώην XVII) (Τεχνική υποστήριξη στη ΓΔ TREN (πρώην XVII), στα πλαίσια του προγράμματος THERMIE, δράσεις τύπου Α' & Β' . Συμμετοχή σε σχέδια άλλων κοινοτικών προγραμμάτων του τομέα της ενέργειας, όπως εναλλακτικές πηγές ενέργειας, και περιβάλλον και στρατηγικές ενέργειας, καθώς και διαχείριση σχεδίων του προγράμματος THERMIE. Η εταιρία μας συμμετέχει σε θέματα αξιολόγησης προγραμμάτων και εκτέλεση έργων του προγράμματος SAVE. Τέλος, τονίζουμε την πολύχρονη συμμετοχή μας στο δίκτυο προώθησης ενεργειακών τεχνολογιών (ΟΠΕΤ).
 10. Τουριστική πολιτική : Παροχή υπηρεσιών συμβουλών στην υιοθέτηση πολιτικής στον τομέα του τουρισμού. Εκπόνηση μελέτης τουριστικών θεμάτων με θέμα την επίδραση των τεχνολογιών πληροφορικής, πολυμέσων (multimedia) και Internet.
 11. Εμπορικές δραστηριότητες : Οι παρακάτω υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη σύγκλιση εμπορικών συμφερόντων : Πρόγραμμα συνεργασίας BC-NΕΤ. Η εταιρία ήταν σύμβουλος του BC-Net, καθ'ολη τη διάρκεια ισχύος του μέχρι το 2000 που έληξε οριστικά. Το Business Co-operation Network ήταν το κοινοτικό πρόγραμμα που στοχεύει καθιέρωσε και ενίσχυσε τη συνεργασία σε διάφορους τύπους συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο εντός της Ένωσης, όσο και τρίτων χωρών, οι οποίες συνδέονται μέσω αυτού του προγράμματος. Η εταιρία συμβουλεύει τις επιχειρήσεις, σε συγκεκριμένα θέματα, με σκοπό την επίτευξη μιας επιτυχούς συνεργασίας. Εμπορία αγροτικών προϊόντων Η εταιρία διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία όσον αφορά τη διάρθρωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Κοινότητας η οποία καλύπτει την παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία. Έτσι, αναλαμβάνει διαπραγματεύσεις, συμβουλεύει πιθανούς αγοραστές ή πωλητές, όσον αφορά τα υπάρχοντα αποθέματα ή τις τιμές αγοράς, τις διαδικασίες και τους όρους για την επίτευξη συμφωνιών και συνδράμει στην εκπόνηση και σύναψη των τελικών συμβολαίων. Οσον αφορά τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, το τμήμα εξετάζει τις εμπορικές δυνατότητες που παρουσιάζονται στην περιοχή, καθώς και τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών στο έδαφος της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.
Παράλληλα, η εταιρία αναλαμβάνει τη σύνταξη μελετών σκοπιμότητας για λογαριασμό πελατών οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν μία επιδοτούμενη από την Ε. Ενωση δραστηριότητα, παρακολουθώντας ταυτόχρονα την υπόθεσή τους μέχρι τη λήψη της τελικής απόφασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε. Ενωσης. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο από το φορέα, παρακολουθείται και η υλοποίηση, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις, ή να επιδιώκονται διορθωτικές πορείες.

 

<< Επιστροφή στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Νέα

Agenda

13/2/2018