Just For You Media
Ελληνικά | English
Αρχική Σελίδα
Προϊόντα
Οδηγός Κοινοτικών Προγραμμάτων
Αγροτική Οικονομία
Ευρωπαϊκή Ενημέρωση
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί ΕΕ
Προϊόντα Λογισμικού
Σχέδια - Προγράμματα
Εγχειρίδιο Ευρωπ.Επιχειρηματία
EISE Platform
Τιμές Προϊόντων
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Φωτοβολταικά
Βιομεθανοποίηση/ Βιομάζα
Αιολική Ενέργεια
Στερεά απόβλητα: Αεριοποίηση
Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Ενημέρωσης
Νομική Κάλυψη
Εμπορικές Δραστηριότητες
Υπηρεσίες Πληροφορικής
ERP
Αναπτυξιακός Νόμος / Μελέτες
Αναπτυξιακός Νόμος
Επιχειρησιακός Προγραμματιμός
Επικοινωνία
Βρυξέλλες - Βέλγιο
Χανιά - Ελλάδα
Η Εταιρία
Ιστορικά
Η Ομάδα μας
Χρήσιμα Links
Πελάτες μας
5 τελευταίοι ισολογισμοί
Σχέδια - Προγράμματα

MINDWELL


Πρότυπα αναφοράς διαδικασίας, αρχικά για Συστήματα ERP.

Τα πρότυπα αναφοράς διαδικασίας, αρχικά για τα Συστήματα ERP (Logistics and Enterprise Resource Planning)

για τους προμηθευτές σταθερών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, βασισμένα στη διεθνή εμπειρία και στις καλύτερες πρακτικές, θα επιτρέψουν στο MindWell να εφαρμόσει mindwellενσωματωμένα συστήματα πληροφοριών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Λεπτομερή διαγράμματα θα καταγράφουν βήμα προς βήμα την εξέλιξη της διαδικασίας των Mοντέλων Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Event Driven Process Chain - eEPC) χρησιμοποιώντας τη Μεθοδολογία και τα εργαλεία των προϊόντων της οικογένειας ARIS από τον παγκόσμιο ηγέτη IDS Scheer AG.

Τα προϊόντα θα περιλαμβάνουν τις βάσεις δεδομένων ARIS με την κατάλληλη τμηματική δομή και τα αντίστοιχα πρότυπα, συν τις εκθέσεις πρακτικής σε μορφή WORD και HTML για σκοπούς υποβολής εκθέσεων και επικοινωνίας. Οι εκθέσεις μπορούν να σχεδιαστούν με τα προκαθορισμένα πρότυπα είτε σε μορφή HTML είτε σε WORD.


BACKPOCKET

BACKPOCKET: Φορητή συσκευή δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων
Γραμμή δράση: Νέες μέθοδοι εργασίας και ηλεκτρονικού εμπορίου

Η ELYROS S.A. συμμετείχε στο εν λόγω πρόγραμμα ως εταίρος.


CASH

CASH: Υποστήριξη μετά την πώληση
Γραμμή δράσης: Συστήματα διαχείρισης για τους προμηθευτές και τους καταναλωτές - Ενίσχυση των σχέσεων καταναλωτών-προμηθευτών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του προγράμματος CASH είναι η δημιουργία καινοτόμου λύσεως ηλεκτρονικού εμπορίου για την άμεση και σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη πελατών για τα προϊόντα λογισμικού.

Το πρόγραμμα στοχεύει έτσι στη διευκόλυνση των προμηθευτών λογισμικού να επιτύχουν το βασικό στρατηγικό στόχο της αποδοτικότητας και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υποστήριξης πελατών.

Στο εν λόγω πρόγραμμα η ELYROS S.A. συμμετείχε ως εταίρος.


CHILDCARE

Ευφυές περιβάλλον συνεργασίας για την υγειονομική περίθαλψη παιδιών εκτός νοσοκομείων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του προγράμματος CHILDCARE είναι η ανάπτυξη μιας ευφυούς πλατφόρμας συνεργασίας υγειονομικής περίθαλψης που αποσκοπεί στη συνέχιση της περίθαλψης των χρόνια αρρώστων παιδιών.

Το πρόγραμμα CHILDCARE εστιάζεται στην ανάπτυξη μιας τεχνολογικά καινοτόμου πλατφόρμας για το συνεχή έλεγχο, τη διαβούλευση, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, και τη θεραπεία των παιδικών ασθενειών, βελτιώνοντας κατά συνέπεια την ποιότητα της οικιακής νοσηλείας.

Περαιτέρω, στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ιατρών και των πολιτών ταυτόχρονα, μέσω τηλεσυνεδριάσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στο εν λόγω πρόγραμμα η ELYROS S.A. συμμετέχει ως εταίρος.


ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DE VINCI

Πρόγραμμα Κοινοτικής Δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης
Μετασχηματισμός πρακτικών για τους τοπικούς αναπτυκτές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι φορείς της τοπικής ανάπτυξης (σύμβουλοι, τεχνικοί, υπάλληλοι της Αυτοδιοίκησης, κοινωνικο-επαγγελματίες κ.λπ.) υστερούν , αφ' ενός, σφαιρικής κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων εντοπισμού των προβλημάτων, αναδοχής προγραμμάτων και αξιολόγησης, και αφ' ετέρου, συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.

Προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανεπάρκειες αυτές, οι συνεργάτες του προγράμματος εισήγαγαν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους τοπικούς αναπτυκτές που τους παρέχει μια σφαιρική προσέγγιση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αντί της τομεακής μεθόδου που προηγουμένως υιοθετούσαν.

Παράλληλα, ένα δίκτυο τοπικών φορέων συστάθηκε στις ευρωπαϊκές περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Στο εν λόγω πρόγραμμα η ELYROS S.A. συμμετέχει ως εταίρος.


ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DE VINCI

Κατάρτιση των διευθυντών των συνεταιριστικών ενώσεων και των ΜΜΕ στον τομέα της γεωργίας: Κατανόηση και εφαρμογή της ΚΑΠ για τις περιοχές που εντάσσονται στον στόχο 1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στις απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης, έχουν εντοπισθεί σοβαρές ανεπάρκειες όσον αφορά την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τις κοινές πολιτικές της ΕΕ, και ιδιαίτερα από την κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ). Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μεθόδου επαγγελματικής κατάρτισης για τους διευθυντές των ενώσεων συνεταιρισμών στο γεωργικό τομέα.

Το εν λόγω πρόγραμμα καθιερώνει την κατάλληλη κατάρτιση η οποία θα συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών που εντάσσονται στον στόχο 1, τη διεθνή συνεργασία και τη μείωση των περιπτώσεων διαφορετικής εφαρμογής των μηχανισμών της ΚΑΠ.

Στο εν λόγω πρόγραμμα η ELYROS S.A. συμμετέχει ως συντονιστής.ENTER

Enter: Δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του προγράμματος Enter είναι να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές εικονικές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας συγκεντρωμένες και δομημένες πληροφορίες σχετικά με τις εγγεγραμμένες ΜΜΕ, προκειμένου να υπάρχει απευθείας σύνδεσης μηχανισμός υποβολής ερωτήσεων από υποψήφιους συνεργάτες εικονικών συνεργασιών.

Στο εν λόγω πρόγραμμα η ELYROS S.A. συμμετείχε ως εταίρος.


Νέα

Agenda

13/2/2018