Just For You Media
Ελληνικά | English
Αρχική Σελίδα
Προϊόντα
Οδηγός Κοινοτικών Προγραμμάτων
Αγροτική Οικονομία
Ευρωπαϊκή Ενημέρωση
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί ΕΕ
Προϊόντα Λογισμικού
Σχέδια - Προγράμματα
Εγχειρίδιο Ευρωπ.Επιχειρηματία
EISE Platform
Τιμές Προϊόντων
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Φωτοβολταικά
Βιομεθανοποίηση/ Βιομάζα
Αιολική Ενέργεια
Στερεά απόβλητα: Αεριοποίηση
Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Ενημέρωσης
Νομική Κάλυψη
Εμπορικές Δραστηριότητες
Υπηρεσίες Πληροφορικής
ERP
Αναπτυξιακός Νόμος / Μελέτες
Αναπτυξιακός Νόμος
Επιχειρησιακός Προγραμματιμός
Επικοινωνία
Βρυξέλλες - Βέλγιο
Χανιά - Ελλάδα
Η Εταιρία
Ιστορικά
Η Ομάδα μας
Χρήσιμα Links
Πελάτες μας
5 τελευταίοι ισολογισμοί
Υπηρεσίες Ενημέρωσης

monitΟι παρεχόμενες υπηρεσίες ενημέρωσης της ELYROS S.A. εκπληρώνουν ένα διπλό στόχο: Αφενός, την παροχή ενός αποτελεσματικού προειδοποιητικού συστήματος, όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και, αφετέρου, την ενημέρωση - κατανοητή και αναλυτική - σχετικά με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που προκύπτει από την εφαρμογή των κοινών πολιτικών και άλλων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Προτεινόμενη προσέγγιση :
Έχοντας από τη μία έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό κοινοτικών προγραμμάτων που αφορούν ποικίλους τομείς της οικονομίας και από την άλλη ένα διαρκώς αυξανόμενο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, προκύπτει ότι πολλές επαγγελματικές σφαίρες επηρεάζονται άμεσα από μεγάλο αριθμό κοινοτικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Οι ρυθμίσεις αυτές ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην οικονομική ζωή και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, φέρνοντάς τις αντιμέτωπες με έναν αριθμό τεχνικών, φορολογικών και κοινωνικών απαιτήσεων.

Οι υπηρεσίες ενημέρωσης μπορούν να διακριθούν ενδεικτικά σε τομείς σχετικούς με την εσωτερική αγορά, αφενός, και άλλους τομείς κοινοτικών πολιτικών, αφετέρου :

 

α. Εσωτερική Αγορά

 1. Προσέγγιση τεχνικών προδιαγραφών (π.χ. κοινή αναγνώριση τύπου έγκρισης, προδιαγραφές CEN και CENELEC), ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων, απελευθέρωση του τομέα προκήρυξης διαγωνισμών δημοσίων έργων, έμμεση φορολογία (Φ.Π.Α.).
 2. Εξελίξεις σχετικές με τον τομέα τροφίμων, φαρμακευτικών προϊόντων, οπτικοακουστικών και μέσων μαζικής ενημέρωσης, βιομηχανιών χημικών προϊόντων, κλωστοϋφαντουργίας, αυτοκινητοβιομηχανίας, τηλεπικοινωνιών, βιομηχανικής συνεργασίας, κ.ά.
 3. Θέματα που άπτονται του συνόλου των οδηγιών για τις δημόσιες προμήθειες και συμβάσεις. Στις υπηρεσίες ενημέρωσης, εντάσσουμε την επισκόπηση της ευρωπαϊκής πολιτικής δημοσίων προμηθειών, το κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο και τα πεδία εφαρμογής του για τα δημόσια έργα, την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
 4. Αρση των εμποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και εργαζομένων, για το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων.
β. Κοινοτικές πολιτικές

 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική, (Κοινές Οργανώσεις Αγορών), αναλύσεις οριζόντιων θεμάτων (εξαγωγικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις παραγωγής και κατανάλωσης τιμές αγροτικών προϊόντων, διαρθρωτικές ενισχύσεις, κλπ.). Οι σχετικές ενημερώσεις μπορούν να αφορούν ένα συγκεκριμένο φορέα, ο οποίος διευρύνει την οπτική των αναμενόμενων απαντήσεων αναλόγως των εξειδικευμένων και ιδιαίτερων αναγκών της επιχείρησής του.
 2. Στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, η άρτια παρουσίαση του χρηματοδοτικού μέσου προσανατολισμού της αλιείας (ΧΜΠΑ), η επιλεξιμότητα και άλλα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις του τομέα, μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων, όπως εξάλλου και οι ενισχύσεις προς τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, με αναφορά στην πράσινη βίβλο «βελτίωση της κοινής αλιευτικής πολιτικής,
 3. Πολιτική μεταφορών, προοπτική απελευθέρωσης του τομέα μεταφορών, ακτοπλοΐα, ναύλοι, αλιευτικά σκάφη, θέματα προστασίας της ναυσιπλοϊας και σχετικά θέματα ανταγωνισμού. Ειδικότερα σημεία που μπορούν να αποτελέσουν σημεία ενδιαφέροντος για τις; επιχειρήσεις του τομέα μεταφορών είναι οι προοπτικές για την κοινή πολιτική μεταφορών, η γνώση των δρώμενων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, η δορυφορική ναυσιπλοΐας (πρόγραμμα Γαλιλαίος), οι ενισχύσεις του τομέα, οι λιμενικές υποδομές, οι συνδυασμένες μεταφορές, τα τηλεματικά συστήματα, η πράσινη βίβλος για τον καθορισμό τιμών, το πρόγραμμα cost και το πρόγραμμα tina, σε σχέση με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
 4. Πολιτική υπέρ των ΜΜΕ. Το φάσμα των δράσεων και των προγραμμάτων υπέρ των ΜΜΕ που είναι σε ισχύ, κάνει αναγκαία την υιοθέτηση στρατηγικής προσέγγισης υπέρ των επιχειρήσεων εκείνων οι οποίες επιθυμούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στα κοινοτικά δρώμενα. Προς το σκοπό αυτό, η μόνη γνώση των μηχανισμών δεν επαρκεί προκειμένου να στοχεύσει ένας φορέας στην κοινοτική χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση. Η άρτια παρουσίαση του σχετικού φακέλου αποτελεί προτεραιότητα για τις δραστηριότητες της εταιρείας μας.
 5. Πολιτική περιβάλλοντος. Τόσο στο πρόγραμμα LIFE, όσο και στα θέματα οριζόντιας πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος και κυρίως με τα εξειδικευμένα θέματα του θεσμικού πλαισίου των υδάτων (πόσιμων και αρδευτικών). Επίσης, η πληροφόρηση καλύπτει το σύνολο των τομέων που ασχολούνται με την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος.
 6. Περιφερειακή πολιτική : κάλυψη ολόκληρου του φάσματος των διαρθρωτικών παρεμβάσεων της Ε. Ένωσης, συμμετοχή στις εκδηλώσεις της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, όπως η DIRECTORIA για την ανεύρεση συνεργατών και την προετοιμασία προτάσεων. Προετοιμασία, παροχή συμβουλών για την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων υποδομής και οικονομικών δραστηριοτήτων και κίνητρα επενδύσεων.
 7. Προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, νέες τεχνολογίες, συμμετοχή σε προετοιμασία προτάσεων σε προγράμματα τηλεματικών εφαρμογών, επαγγελματικής εκπαίδευσης και γεωργικής έρευνας και ανάπτυξης. Η εταιρεία μας συμμετέχει σε δυο σχέδια που συγχρηματοδοτούνται από το Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο, ενώ ήδη έχει συμμετάσχει σε αρκετά σχέδια του 5ου Προγράμματος Πλαισίου.
 8. Κοινωνική πολιτική και τομέας προστασίας του καταναλωτή (ενημέρωση, ανάληψη μελετών και έρευνας αγοράς για τα καταναλωτικά πρότυπα, υποβολή καταγγελιών στο BEUC).
 9. Εξωτερικές σχέσεις, κυρίως μέσω της ενημέρωσης, της προετοιμασίας σχεδίων και της ανάληψης ενεργειών στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων MEDA, TACIS, PHARE, καθώς και των υποπρογραμμάτων τους.
 10. Πολιτική πίστεως και επενδύσεων, βιομηχανικές υποθέσεις και θέματα ανταγωνισμού.
 11. Ενεργειακή πολιτική, σε προγράμματα της DG XVII (σήμερα TREN), όπως THERMIE (rational use of energy, solid fuels, renewable energy sources, environment and energy strategy), ALTENER, SAVE, κλπ. Η εταιρεία μας, έχοντας πολυετή πείρα, εκτελεί ως συντονίστρια, δυο έργα του προγράμματος THERMIE. Μια ισχυρή ομάδα εμπειρογνωμόνων, που αποτελείται από άμεσους και εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας μελετούν και υποβάλουν σχέδια για λογαριασμό μεγάλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, καθώς και χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εμπειρογνώμονες ή αξιολογητές, κάθε φορά που τους ζητείται ανάλογη παροχή υπηρεσιών.
 12. Θέματα σχετιζόμενα με τον πολιτισμό: Έντονη διαφαίνεται η ανάγκη εξειδίκευσης των ζητουμένων για την εφαρμογή του προγράμματος "πολιτισμός 2000", κυρίως στα σημεία που αφορούν τους τύπους των δράσεων που θεωρούνται επιλέξιμες, την εφαρμογή τους κλπ. Επίσης η αρχιτεκτονική κληρονομιά και το ευρωπαϊκό βραβείο σύγχρονης αρχιτεκτονικής (χρηματοδότηση, στόχος, διάρκεια), η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και η αδελφοποίηση πόλεων (νέα κριτήρια, ανταλλαγές πολιτών στα πλαίσια αδελφοποιήσεων κ.ά)
 13. Στον τομές του Αθλητισμού παρέχονται υπηρεσίες σχετικές με θέματα ανταγωνισμού, ελεύθερης εγκατάστασης, αμοιβαίας αναγνώρισης και συναφών θεμάτων.
 14. Στον οπτικοακουστικό τομέα, η παροχή υπηρεσιών καλύπτει το φάσμα της οπτικοακουστικής πολιτικής της Ε.Ε. την τηλεοπτική μετάδοση και την τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας. Η παροχή υπηρεσιών καλύπτει το σύνολο των κοινοτικών δράσεων και ειδικότερα του προγράμματος MEDIA, με αναλύσεις στις κατευθυντήριες γραμμές, τις γενικές αρχές τον τομέα της ανάπτυξης και της διανομής, καθώς και στον τομέα της εμπορικής προώθησης και της πρόσβασης στην αγορά. Στην παροχή υπηρεσιών εντάσσουμε και τα θέματα που σχετίζονται με την επιλεξιμότητα τις αναλύσεις κόστους/αποτελεσματικότητας, τη διαδικασία δρομολόγησης των σχεδίων και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που θα μας ζητηθούν. Τέλος, στον τομέα της ενθάρρυνσης της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής, παρέχονται πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων και εξειδικευμένες αναλύσεις, αναλόγως των ερωτημάτων των πελατών μας.
ΣΧΗΜΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι υπηρεσίες ενημέρωσης που προτείνει η ELYROS S.A. παίρνουν την παρακάτω μορφή:

Μία αρχική αναφορά : Ενημέρωση σε προηγούμενες και επίκαιρες εξελίξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, των πολιτικών τάσεων στο Συμβούλιο Υπουργών και της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ε.Κ. (ΔΕΚ), σε σχέση με τον τομέα που ενδιαφέρει τον πελάτη. Τα συμπεράσματά της χρησιμεύουν στο σχεδιασμό της στρατηγικής ή στον προσδιορισμό νέων περιοχών όπου μπορεί να στρέψει το ενδιαφέρον του.

Συστηματική ενημέρωση : Παροχή συστηματικής και σχολιασμένης ενημέρωσης στα θέματα που τον ενδιαφέρουν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τα διαστήματα αυτά μπορεί να είναι μηνιαία ή εβδομαδιαία, ανάλογα με το ρυθμό των εξελίξεων στον εν λόγω τομέα.

Επιμέρους αναφορές : Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στους προαναφερθέντες τομείς ή σε συγκεκριμένα πεδία κοινοτικής δραστηριότητας τα οποία επιλέγονται κατόπιν προηγούμενης συζήτησης με τον πελάτη (π.χ. ενημέρωση σχετικά με προτάσεις νομοθετικών κειμένων πριν την ψήφισή τους, ερμηνεία εξελίξεων γενικότερου κοινοτικού ενδιαφέροντος).

Υπηρεσία έρευνας : Δίνει τη δυνατότητα για μια έρευνα σε βάθος σχετικά με τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για ερμηνεία ή προσκόμιση σχετικών με την υπόθεση εγγράφων. Τα αποτελέσματα της έρευνας παραδίδονται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εντολή του πελάτη έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατέχει τις τελευταίες εξελίξεις ή τάσεις σε οποιοδήποτε θέμα κοινοτικής δράσης, σχολιασμένες από τα στελέχη της εταιρίας μας.
Νέα

Agenda

13/2/2018